Галоўная Духоўнае прыняцце дзяцей

Курсовыя Малітвы

Индекс материала
Курсовыя Малітвы
Rocznik II
Rocznik III
Rocznik IV
Rocznik V
Rocznik VI
Все страницы
W seminarium powstała taka tradycja, że każdy rocznik przychodząc na studia I roku wybiera sobie patrona lub patronkę swego roku. Obecnie roczniki mają następujących patronów:

• Rok I ma jako patronkę NMP Częstochwską

Krótka historia obrazu:

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej... wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania... o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością - jakbyś na żywą patrzył”.

Chociaż nazywa się często Maryję z jasnogórskiego wizerunku Czarną Madonną, to jednak twarze Matki Bożej i Dzieciątka początkowo były jasne. Ciemny ich kolor pochodzi od starego werniksu, który je pokrywa.

Prawdopodobnie obraz pochodzi z Konstantynopola. Stamtąd przez Ruś dostał się do Polski. Nie odnaleziono dokumentu przekazania go paulinom. Akt fundacji klasztoru nie wspomina o obrazie. Jan Długosz informuje, że książę Władysław Opolczyk fundując paulinom klasztor w roku 1382, ofiarował im obraz Bogurodzicy. W 1430 r. ten wielki polski historyk zanotował, że wierni z Polski i ze środkowej Europy pielgrzymowali do jasnogórskiej Madonny: ,,Z całej Polski i krajów sąsiednich, mianowicie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystości Maryi Świętej - której rzadki i nabożny obraz w tym miejscu się znajduje - zbiegał się lud pobożny dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną naszej Pani i Orędowniczki tu się dokonały”. W tym samym okresie król Władysław Jagiełło napisał do papieża Marcina V, że „w kościele Bogarodzicy Maryi na Jasnej Górze mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielu cudów”.

W r. 1430 złodzieje, zwabieni bogactwem wotów ograbili skarbiec oraz spalili kościół i klasztor. Obraz zbezcześcili, pozostawili na nim cięcia, połamali i porzucili. W takim stanie przewieziono go do Krakowa, gdzie król Jagiełło polecił jego restaurację. Tego trudnego zadania podjęli się najpierw artyści ruscy, a potem z dworu Habsburskiego. Prawdopodobnie po usunięciu wtórnego obrazu, namalowanego na powierzchni starszego, wystylizowali nowe malowidło, na wzór poprzedniego, o cechach bizantyńskich, typu Hodegetrii4. Zastosowano też pewne zasady malarskie typu włoskiego. Odnowiony obraz został przysłonięty srebrną sukienką i przytwierdzono do niego korony. Tak upiększony został procesjonalnie odprowadzony przez wielotysięczne tłumy na Jasną Górę i cieszył się od tej pory o wiele większą popularnością.

Maryja prawą ręką wskazuje na Syna Bożego – Drogę, Prawdę i Życie. Gwiazda na głowie Matki Najświętszej oznacza Jej dziewictwo. Na niektórych ikonach (nie dotyczy to wizerunku jasnogórskiego), na maforionie, czyli szacie okrywającej głowę i ramiona Maryi, umieszczone są trzy gwiazdy a nie jedna, i oznaczają nieustające dziewictwo Matki Bożej: przed, w czasie i po urodzeniu Jezusa.

Złociste lilie andegaweńskie na płaszczu Maryi nawiązują do herbu króla Węgier Ludwika. Oznaczają one czystość Bogarodzicy. Suknia Jezusa jest bogato pokryta złocistymi rozetami, ułożonymi z trójliści i rozwiniętych lilii. Szaty Jezusa i Maryi są obramowane szeroką złotą lamą. U płaszcza Maryi ma ona dodatkową ozdobę w postaci artystycznej koronki.

Złoty kolor nimbu i amarantowo-karminowy kolor sukienki Jezusa wskazują na barwę szat królewskich, bowiem kolor złoty jest kolorem królewskim. Symbolizuje wielkość, bogactwo i władzę. W sztuce ikonograficznej oznacza on wszechmoc i potęgę Boga mieszkającego w niebie. Kolory te wskazują na boskość Jezusa i na rzeczywistość niebiańską, w której On uczestniczy. Kontemplacja Jezusa, który stał się człowiekiem i żył na ziemi prowadzi do spotkania z Przedwiecznym. Ikona wprowadza modlącego się w wymiar transcendentny, w rzeczywistość niebiańską.

Złoty nimb na głowie Dzieciątka wyraża równość Jezusa z Ojcem, że jest On Bogiem z Boga. Z kolei nimb złotego koloru na głowie Maryi przypomina, że przez swoje fiat weszła ona w szczególną relację z Trójcą Świętą. Modlący się przed jasnogórską ikoną wchodzi w Bożą obecność i w logikę obcowania z Bogiem i współpracy z Nim na wzór Matki Najświętszej.

W latach 1517-1948 zanotowano 1400 cudów wyproszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. W 1988 r. w jasnogórskiej Księdze Wotywnej było zanotowanych 1856 wotów dziękczynno – błagalnych i 228 944 próśb i podziękowań, oraz 31 łask i cudów nadzwyczajnych. Wota składali papieże i królowie.

Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył śluby wierności narodu polskiego Maryi. Obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w r. 1655 upewniła naród, że Królowa Polski czuwa nad jego losami. Królowie polscy otaczali Jasną Górę wielką czcią. Każdy z królów, począwszy od Jagiełły, przyjeżdżał po koronacji na Jasną Górę, by złożyć hołd Królowej Polski. Przy tej okazji zazwyczaj składali Maryi bezcennej wartości wota. Najświętszej Panience składali też cześć wielcy polscy bohaterowie narodowi: hetman Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Karol Chodkiewicz, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko oraz pisarze: Władysław Reymont i Henryk Sienkiewicz.

W okresie niewoli obrazki Pani Jasnogórskiej towarzyszyły zesłańcom na Sybir i na emigracyjną tułaczkę. Zaborcy nazywali Matkę Bożą Częstochowską - „Główną Rewolucjonistką”. W swoim pamiętniku pod datą 2 marca 1940 roku gubernator H. Frank napisał: „Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół”. W 6 lat później, w dniu 8 września 1946 r. około miliona Polaków, wraz z księdzem prymasem Augustem Hlondem, dziękowała na Jasnej Górze Bogu za uratowanie Narodu od zagłady. Dnia 26 sierpnia 1956 roku, naród polski odnowił tu, w 300-letnią rocznicę, śluby Jana Kazimierza.

Naród polski uwierzył słowom mającym wagę duchowego testamentu, wypowiedzianym przez umierającego w roku 1948 ks. kard. Augusta Hlonda: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej”. Przystał też z wiarą na decyzję zawierzenia Narodu Matce dokonaną 3 maja 1966 roku przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „(...) dziś, na progu nowego tysiąclecia, my wszyscy tu obecni, biskupi, kapłani i lud Boży, zwracamy się do Matki Boga i naszej, do Matki Kościoła i Królowej Polski. Powodowani jesteśmy głębokim, doświadczonym przez wieki zaufaniem, że nas nigdy ni opuści, oraz szczerym uczuciem wdzięczności za dziesięć wieków Jej obecności wśród nas. Chcemy w Jej macierzyńskich ramionach ubezpieczyć wiarę Narodu i Kościół święty, jego skarby dla ludzkości i dla naszej Ojczyzny”.

Jasna Góra należy obecnie do największych i najważniejszych ośrodków kultu religijnego na świecie (nie tylko w chrześcijaństwie). Jest drugim - po Lourdes - centrum kultu maryjnego. Jest równocześnie głównym centrum pielgrzym­kowym Polski. W roku 2006 nawiedziło Jasną górę ok. 4,5 miliona pielgrzymów z 73 krajów świata.

Przebieg modlitwy:

 

Pani Jasnogórska

Matko Boża cierpliwie nas słuchająca, z pokorą i ufnością patrzmy Maryjo w Twoje cudowne oblicze. Składamy Ci nasze troski, nasze zwycięstwa i słabości. Z naszych serc wyczytaj wszystkie nadzieje i wątpliwości, wszystkie prośby i dziękczynienia.

Powierzam Twojej opiece nasze rodziny, przyjaciół, młodzież, chorych oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Weź wszystkie nasze sprawy w Twoje ręce i uświęcaj je, aby ofiarowane przez Twoje Serce mogły być miłe Twojemu Synowi.

Dopomóż nam usunąć z naszego postępowania wszystko, co się Bogu nie podoba i nie zmierza ku Jego chwale. Wzbudzaj w nas odrazę do zła i grzechu. Dopomóż żyć w duchu wynagrodzenia za grzechy.

Wierzymy, że otaczasz swym orędownictwem wszystkich modlących się. Ufność naszą wspieraj doświadczeniem tych, którzy tu przed nami do Ciebie - przed Twój Cudowny Obraz przychodzili, zostali wysłuchani i duchowo wzmocnieni, po spotkaniu z Tobą było im lżej. I my, całym kursem, przychodzimy, by modlitwą ocierać Twą łzę i naszym żalem za grzechy rozpogadzać Twe oblicze.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Pani Jasnogórska, módl się za nami.
Matko Boża cierpliwie nas słuchająca, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.


Pieśń:

 

Маці Мая

Я ведаю дзе маю ісці,
калі душа прагне спакой знайсці.
Я позірк Яе шукаю,
І ведаю я што атрымаю.
Прыпеў:
Маці Мая Божая
Ладонь мне Твая дапаможная.
Валадарка свету вяльможная
Ты такая Прыгожая.
Вочы Твае Бога поўныя
Ясныя і неадмоўныя
Пад плашчом Тваім так утульна мне.
Кожны хай да Цябе імкне,
Кожны хай да Цябе імкне.
Ты як зорачка на небе ззяеш,
Усю зямлю светам напаўняеш.
Ты за кожную душу хвалюешся,
Перад Богам за нас ахвяруешся,
За намі Ты ўстаўляешся